„Z dniem 25 maja 2018 roku do krajowego porządku prawnego wchodzi w życie ze skutkiem bezpośredniego stosowania rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UniiEuropejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

Z uwagi na powyższe firma Mieczysław Joniec FPUH JONIEC  informuje Państwa, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Mieczysław Joniec FPUH JONIEC, 34-650 Tymbark109, NIP 7371000914(dalej: „JONIEC”),
  • Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres określony powyżej w pkt.1, albo drogą poczty elektronicznej kierowanej na adres: joniec@joniec.pl;
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędnośćprzetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez „JONIEC”. polegają na wykonywaniu zobowiązańwynikających z zawartych umów i kontraktów, jak również oferowaniu klientom sprzedaży produktów i usług;
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z Polityką BezpieczeństwaDanych Osobowych JONIEC;
  • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe bez uzyskania zgody w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródłaogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy CentralnejEwidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
  • Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
  • Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym;
  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej,technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymiprzepisami.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie czyni bezskutecznym lub bezprawnych przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody,

- przenoszenia Państwa danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Z powyższych praw można skorzystać w sposób określony powyżej w pkt. 1 i 2”.